دوره های نیازمحور(خصوصی و نیمه خصوصی)

مركز حرفه ای مهارت و كار آفرينی

کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی جهاد دانشگاهی تهران در سه گروه سنی کودکان،نوجوانان و بزرگسالان در حوزه زبان انگلیسی و همچنین گروه های نوجوانان و بزرگسالان در حوزه زبان های غیر انگلیسی (فرانسه-آلمانی-عربی-ایتالیایی) پس از انجام فرایند تعیین سطح و مشخص شدن سطح زبانی فراگیر برگزار می گردد