مدرسه تابستانه پویا (استعداد یابی نوجوانان)

مركز حرفه ای مهارت و كار آفرينی

استعدادیابی نوجوانان
در استعدادیابی ، فرد با استعدادهای ذاتی و توانمندی های خود آشنا می شود و با شناخت نقاط قوت و ضعف خویش، برای آینده برنامه ریزی مناسب خواهد داشت. فرآیند استعدادیابی به صورت استاندارد و با استفاده از آزمونهای معتبر روان شناسی و نیز مصاحبه و مشاوره روان شناس با نوجوان همراه خواهد بود و هدف اصلی آن ، کمک به شناسایی استعدادها و توانمندی های فرد و هدف گذاری برای برنامه های آینده می باشد. در این فرآیند نوجوانان با توجه به استعدادهای خویش و نیز علاقه و رغبت موجود، و نیز با همراهی و هدایت مشاور مربوطه برای آینده خود برنامه ریزی هدفمندخواهد داشت و در زمینه های مورد علاقه پیشرفت خواهد کرد.