مهارتهای عمومی کسب و کار

مركز حرفه ای مهارت و كار آفرينی

مهارت های عمومی کسب و کار

ورود به دنیای کسب و کار مانند هر تخصص دیگری نیاز به آموزش و آگاهی دارد پذیرفتن ریسک ورود به دنیای کارآفرینی و ایجاد کسب و کار شخصی ، نیاز به شناخت کافی و برنامه ریزی دقیق دارد. آموزش سازمان جهاد دانشگاهی تهران برای تکمیل دوره های شغل محور و مهارتی و بر اساس ضرورت شناخت فراگیران با استراتژی کسب و کار ، مدل های کسب و کار و.... ، دوره های مهارتی عمومی کسب و کار را راه اندازی نموده است. در این دوره ها جنبه های مختلف کسب و کار مورد بررسی قرار می گیرد و هدف از برگزاری و اجرای این دوره ها، آشنایی فراگیران با محیط کسب و کار، تجزیه و تحلیل و درک مشکلات آن می باشد و به صاحبان کسب و کارهای نوپا کمک می کند که کسب و کار خود را به بهترین نحو مدیریت کنند.

در ادامه با دوره های مهارتی کسب و کار آشنا خواهیم شد: